Giới thiệu

Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện dịch vụ của mình cho công chúng trượt tuyết cũng như cộng đồng tuần tra trượt tuyết. Các tuần tra của chúng tôi thường xuyên huấn luyện các tuần tra khác từ nhiều khu vực trượt tuyết khác nhau ở miền tây Hoa Kỳ. Trong thập kỷ qua, cuộc tuần tra của chúng tôi đã được công nhận là một trong những người tốt nhất trong cả nước. Chúng tôi đã vinh dự được đặt tên là tuần tra xuất sắc ở khu vực Nam California mười một năm liên tiếp. Bộ phận Viễn Tây (California, Nevada và Arizona) của NSPS đã đặt tên cho chúng tôi là đội tuần tra xuất sắc trong Sư Đoàn 6 trong mười năm qua. Cuối cùng, NSPS đã công nhận BBVSNP là Đội tuần tra trượt tuyết xuất sắc tại quốc gia vào năm 1995, 1998 và 2001 và lên hạng năm 2000. Không có sự tuần tra nào khác trong lịch sử của NSPS đã có sự công nhận này ba lần.

Bây giờ chúng tôi đã chuyển sang làm thành trang thể thao nổi bật của Việt Nam